[1]
Ok, P. 2019. European luxury fashion brand advertising and marketing relating to nostalgia. Studies in Communication Sciences. 18, 2 (May 2019), 307–324. DOI:https://doi.org/10.24434/j.scoms.2018.02.007.