Ok, P. (2019). European luxury fashion brand advertising and marketing relating to nostalgia. Studies in Communication Sciences, 18(2), 307–324. https://doi.org/10.24434/j.scoms.2018.02.007